โครงการ ค่ายอาสาพัฒนาลุ่มน้ำ ตอนเรียนรู้ เรียนสร้าง กับผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนา
สถานที่:
ซ. ถ. ต.กำเนิดนพคุณ บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ช่วงเวลาระหว่าง:
16 พ.ย. 2556 - 17 พ.ย. 2556

View:
1371 ครั้ง

รายละเอียด:
โครงการ ค่ายอาสาพัฒนาลุ่มน้ำ ตอนเรียนรู้ เรียนสร้าง กับผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนา

สถานที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เดินทางโดย รถบัส
รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ คน
ค่าใช้จ่าย ๗๐๐ บาท


---------------------------------------------------------------

** ทำไม มาทำอาสาแล้ว ต้องเสียเงิน ? **

.. เราเป็นเครือข่ายกลุ่มอิสระ ไม่ขึ้นตรงต่อองค์กร หรือหน่วยงานใด ดังนั้น จึงไม่มีเงินทุนและงบประมาณ
การจัดค่ายหรือกิจกรรมเพื่อสังคม ในแต่ละครั้ง มุ่งหมายพัฒนาจิตใจ รักษาพื้นที่ของความดีเพียงเท่านั้น
**ไม่แสวงหาผลกำไร หรือผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น**

---------------------------------------------------------------

ชี้แจง ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บ จากอาสาสมัคร

๑.ค่าการเดินทางโดยรถบัส
๒.ค่าอาหาร ๕ มื้อ
๓.ค่าอุปกรณ์ ในการทำฝาย
๔.ค่าบำรุงที่พัก ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ
๕. ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
---------------------------------------------------------------

เนื้องานกิจกรรม

๑.เรียนรู้กระบวนการจัดการน้ำในชุมชน
๒.เรียนสร้าง ฝายชะลอน้ำ ร่วมกับคนในชุมชน
๓.การทำทะเบียนต้นไม้
๔.เรียนรู้ รับฟัง แลกเปลี่ยน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน
๕. เล่นน้ำตก สนุกสนาน ตามอัธยาศัย

---------------------------------------------------------------

ข้อแนะนำก่อนสมัคร

๑. กินง่าย นอนง่ายไม่เรื่องมาก
๒. มีเต็นท์นอน หรือสามารถ นอนกับเพื่อนได้
๓. ถ้าไม่มีตามข้อ ๒. จะมีที่รับรองให้นอนในศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน
๔. ให้ความร่วมมือ และตั้งใจร่วมกิจกรรม
๕. งดสุรา สิ่งมึนเมา อบายมุข ทุกประเภท
๖. ไม่ออกนอกค่าย ตอนกลางคืน
๗. ถ้าดื้อ ไม่ให้ความร่วมมือ สร้างความวุ่นวายในค่าย
เชิญออกจากค่าย ส่งขึ้นรถ กลับ กทม.

---------------------------------------------------------------

ระเบียบการ รับอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม

๑.๑ ชื่อ - นามสกุล และ ชื่อเล่น
๑.๒ เบอร์โทรศัพท์
๑.๓ Facebook
๑.๔ วัน เดือน ปี เกิด
๑.๕ โรคประจำตัว/อาหารที่แพ้ (ถ้าทานเจหรือมังสวิรัติ ระบุมาด้วย)
๑.๖ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีฉุกเฉิน
๑.๗ ตอบคำถาม ๑ ข้อ ดังนี้
- ความสำคัญของฝายชะลอน้ำ ตามความเข้าใจคุณ

เขียนรายละเอียด ให้ครบถ้วน ตามที่ระบุ แล้ว
ส่ง e-mail มาที่ Thesharingofgood_0613@hotmail.com

** แล้ว รอ การตอบกลับ จากทีมงาน **
** ทีมงานจะตอบกลับ และแจ้ง เลขบัญชี โอนเงิน เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น **


---------------------------------------------------------------

** หมายเหตุ**

๑. เมื่อได้รับ E-mail ตอบกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ให้โอนเงิน จำนวน ๗๐๐ บาท ภายใน ๓ วัน **ไม่เช่นนั้น ทางทีมงานจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

๒. เมื่อท่านได้โอนเงิน ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งการโอนเงินโดย
ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ E-mail
Thesharingofgood_0613@hotmail.com
ถ้าไม่สะดวก ส่งเมล์ ให้ โทรแจ้ง ที่เบอร์ ๐๘๒-๐๕๑-๒๒๘๓ เท่านั้น
** อย่าลืม แจ้งชื่อและ เวลาในการโอน ให้ชัดเจน **
** กรณี โอนบัญชีเดียวกัน แต่มีหลายรายชื่อ ต้อง แจ้งรายชื่อ ตามที่ลงทะเบียนไว้ให้ครบทุกคน **

๓. หากเกิดกรณีผู้สมัครขอยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรมในภายหลัง ทางทีมงานขออนุญาต ไม่คืนค่าสมัคร
เนื่องจากทางเราได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว
และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมเพื่อสังคม เต็มจำนวน


---------------------------------------------------------------


กำหนดการ


วันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๖

๒๒.๐๐ - ๒๓.๓๐ น. ลงทะเบียน ที่ ปั๊ม ปตท. สนามเป้า
๒๓.๕๙ น. ออกเดินทาง สู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เสาร์ที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๖

๐๕.๒๐ น. เข้าสู่ที่พัก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
๐๖.๐๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ แรกพบ รับเข้าค่าย
๐๖.๔๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๗.๓๐ น. พิธีเปิดค่าย ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวต้อนรับและให้ ความรู้ในส่วน การบริหารจัดการน้ำ และการสร้างฝายชะลอน้ำ ในชุมชน
๐๘.๓๐ น. ออกเดินทาง ลงพื้นที่ การเรียนรู้ ร่วมกับชาวบ้าน

๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม เรียนสร้าง ร่วมแรงลงมือ จัดการน้ำด้วย ฝายชะลอน้ำ
๑๒.๐๙ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทาน อาหารกลางวัน
๑๓.๐๙ น. - ๑๕.๐๐ น. สร้างฝายชะลอน้ำ ต่อ ในรอบบ่าย
๑๕.๐๙ น. - ๑๖.๓๐ น. เดินทางไป เล่นน้ำตก ตามอัธยาศัย

๑๖.๓๙ น. - ๑๗.๐๐ น. กลับเข้าสู่ที่พัก
๑๗.๐๙ น. - ๑๘.๓๐ น. จัดเตรียมที่พัก อาบน้ำแต่งตัว
๑๘.๓๐ น. - ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น

๒๐.๐๐ น. - ๒๑.๓๐ น. เสวนา พูดคุย รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๒๒.๐๐ น. - ๒๓.๐๐ น. กิจกรรมชาวค่าย อาสาพัฒนาลุ่มน้ำ
๒๓.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อน ฝันดี

อาทิตย์ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๖

๐๖.๐๐ น. ตื่นนอน
๐๖.๐๙ น. - ๐๖.๓๐ น. เรียกรวมพล หน้าค่าย กิจกรรมกายบริหาร
๐๖.๓๐ น. - ๐๗. ๓๐ น. อาบน้ำแต่งกายให้เรียบร้อย
๐๘.๐๐ น. - ๐๙. ๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๙.๐๙ น. - ๐๙.๓๐ น. ผู้ใหญ่บ้านให้ความรู้เรื่อง การขึ้นทะเบียนต้นไม้ กับการบวชป่า
๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทางสู่ป่าชุมชน

๑๐.๓๙ น. - ๑๒.๓๐ น. กิจกรรมขึ้นทะเบียนต้นไม้ ร่วมกับคนในชุ่มชน
๑๒.๓๙ น. - ๑๓. ๓๐ น. พักรับประทาน อาหารกลางวัน
๑๓.๓๙ น. - ๑๔. ๓๐ น. สรุปกิจกรรม มอบของที่ระลึก ให้กับตัวแทนชุมชน พิธีปิดค่าย
๑๔.๓๙ น. - ๑๕.๓๐ น. เดินทางกลับที่พัก เก็บของทำความสะอาดที่พัก

๑๕.๓๙ น. - ๑๖.๒๐ น. ออกเดินทางสู่ ตลาดบึงสามพัน
๑๖.๒๙ น. - ๑๗.๓๐ น. แวะชม ซื้อของฝาก ณ ตลาดบึงสามพัน
๑๗.๓๙ น. - ๒๒.๓๐ น. เดินทาง กลับถึง กรุงเทพ อย่าง
ปลอดภัย

* กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *


--------------------------------------------------------------** ข้อมูลเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม **
อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

สนใจสอบถามเพิ่มเติม

คุณอารีย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ขอรายละเอียดกิจกรรม-สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรม)
โทร ๐๘๒-๗๗๙-๒๒๕๖

ทีมงานรับสมัคร
(ระเบียบการหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร)
โทร ๐๘๒-๐๕๑-๒๒๘๓ผลงาน การจัดกิจกรรม เพื่อสังคม และ กระบวนการงานอาสา เพื่อพัฒนาจิตใจ ในครั้งที่ผ่านๆมา

ประมวลผล รูปภาพ ตามลิงค์นี้
https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?sk=photos_albums
 
 
ระบุว่าทำไมคุณจึงไม่สามารถเข้าร่วมได้...
ภาพประกอบ
แจ้งโดย
Tek Sixtyone
เมื่อ 7 ต.ค. 2556
1
1
9
2
1
2