ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์พิกัดน้ำใจ
เว็บไซต์พิกัดน้ำใจ(พิกัดน้ำใจ) ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซด์ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้บริการ พิกัดน้ำใจขอเรียนว่าบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้
นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy)
นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของพิกัดน้ำใจมีผลใช้กับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล ในทุกๆส่วนของเว็บไซต์พิกัดน้ำใจ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของพิกัดน้ำใจนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของพิกัดน้ำใจ ซึ่ง
พิกัดน้ำใจจะใช้ความพยายามอย่างดีที่ สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดัง กล่าว โดยพิกัดน้ำใจขอเรียนว่า ปัจจุบันพิกัดน้ำใจได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อ
คุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซด์ของพิกัดน้ำใจโดยเคร่งครัดรัด
ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น พิกัดน้ำใจขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และพิกัดน้ำใจไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
การใช้คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็ก ที่เก็บอยู่ Browser ในของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เชื่อมต่อ เพื่อเก็บข้อมูลขณะที่ท่านใช้บริการของเว็บไซต์เรา คุกกี้จะเริ่มเก็บข้อมูลหลังจากที่มีติดต่อกับระบบ (log in)
และจะหยุดการจัดเก็บ เมื่อออกจากระบบ (log out) คุกกี้ช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรม ของผู้บริโภค และอํานวยความสะดวก ในการจำแนกการใช้งานของผู้เข้าชม
การใช้ข้อมูลสมาชิก
พิกัดน้ำใจใช้ระบบสมาชิกจาก Facebook โดยทางพิกัดน้ำใจจะทำการติดต่อขอข้อมูลหรือยืนยันข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และจะมีการเก็บข้อมูลสมาชิกไว้ที่พิกัดน้ำใจด้วย แต่ข้อมูลของสมาชิก
จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด พิกัดน้ำใจมีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก บริษัทฯ จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลเว้นแต่ว่าบริษัทฯ มีความเชื่อ
ที่ดีว่า การกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อที่จะ :
ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)
พิกัดน้ำใจขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ
ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์ของพิกัดน้ำใจนี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของพิกัดน้ำใจ แต่เพียงผู้เดียว
หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ
ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพิกัดน้ำใจ พิกัดน้ำใจจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
พิกัดน้ำใจสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่พิกัดน้ำใจเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว